Has arribat al document Pàgina d'inici Accés directe als continguts Accés directe a l'inici de la pàgina Accés directe al menú de navegació Accés directe a la pàgina d'accessibilitat i dreceres de teclat Accés directe al cercador Accés directe al mapa web
Generalitat de Catalunya  
 Web de l'Agència de Residus de Catalunya
mida text
castellano | english contacte | mapa de la web | accessibilitat
 avançada
Opcions principals
   
Has seguit la següent ruta   Inici     Altres residus     Sòls contaminats
 Causes de la contaminació del sòl  
Causes de la contaminació del sòl
1

Emmagatzematge incorrecte de productes i/o residus en activitats industrials

 

Una de les fonts de contaminació del sòl més usuals és l'emmagatzematge incorrecte de productes i/o residus en activitats industrials. Com a exemples més usuals d'aquest tipus de problema es poden esmentar les fuites en tancs d'emmagatzematge o els vessaments accidentals en superfícies sense impermeabilitzar.

2 Abocaments incontrolats de residus
 

A banda de l'impacte visual que generen, els abocaments incontrolats de residus poden provocar, a partir de la lixiviació de determinats residus, la contaminació del sòl, aigües subterrànies i aigües superficials. Cal impedir, doncs, l'abandonament de residus de qualsevol tipus utilitzant les instal·lacions controlades per a la seva disposició.

 

3 Runa industrial
 

A causa de l'abandonament d'antigues activitats industrials és possible que es generin restes d'edificacions. Sovint, aquestes restes d'edificacions estan contaminades com a conseqüència dels anteriors processos industrials i poden provocar l'aportació addicional de contaminació a l'entorn i suposar un risc per a les persones que hi puguin estar en contacte. La gestió de la runa industrial s'ha de dur a terme amb un control adequat. El desmantellament d'aquestes runes haurà d'incloure activitats de diferent tipologia, com ara el buidatge i la neteja de canonades, tancs i dipòsits, la gestió de possibles residus emmagatzemats a l'emplaçament, la identificació i retirada controlada d'estructures o instal·lacions que continguin material tòxic o perillós, la demolició i gestió adequada dels enderrocs, etc.

4 Bidons soterrats
 

El soterrament il·legal de bidons amb residus i el seu deteriorament al llarg del temps poden ocasionar una contaminació del sòl i de les aigües subterrànies a causa del transvasament en aquests medis del material que contenen.

5 Emmagatzematge incorrecte de productes o residus
 

A causa de l'abandonament d'antigues activitats industrials és possible que s'hagin abandonat determinats productes i residus en males condicions d'emmagatzematge amb el consegüent risc de contaminació del sòl i de les aigües així com d'evaporació de compostos volàtils.

6 Accidents en el transport de mercaderies
 

De manera accidental poden produir-se vessaments en el transport de mercaderies perilloses que caldrà identificar i resoldre amb rapidesa i eficàcia per tal d'evitar conseqüències de complexa resolució com ara la contaminació del sòl o de les aigües .

7 Fuites en tancs o operacions deficients
 

Les petites fuites en tancs enterrats, si es produeixen en un llarg període de temps, poden arribar a provocar la pèrdua d'una gran quantitat de producte amb el consegüent risc de contaminació del subsòl i de les aigües subterrànies. Per tal d'evitar les fuites i pèrdues, els tancs d'emmagatzematge s'han de mantenir i controlar amb una periodicitat adequada.

8 Abocaments incontrolats d'aigües residuals
 

A partir de l'abocament incontrolat d'aigües residuals no tractades procedents d'indústries, municipis o instal·lacions ramaderes, que poden contenir substàncies químiques contaminants, es pot ocasionar una contaminació del sòl, de les aigües superficials i de les aigües subterrànies. Així doncs, cal utilitzar les depuradores i realitzar un abocament controlat de les aigües.

9 Ús incorrecte de pesticides i/o adobs
 

L'ús continuat i abusiu de pesticides i adobs pot provocar una contaminació directa del sòl o indirecta de les aigües superficials a causa de l'escorrentia superficial o de les aigües subterrànies a partir de la migració d'aquests productes a través de la zona no saturada.

10 Clavegueram antic en mal estat
 

En un clavegueram antic en mal estat es poden produir fuites i escapaments que poden provocar la contaminació del subsòl i de les aigües subterrànies. El deteriorament del clavegueram pot accelerar-se, per exemple, amb l'abocament continuat de substàncies corrosives.

11 Antics enterraments de residus
 

Els antics enterraments il·legals de residus van ocasionar, en determinats casos, una contaminació del sòl i de les aigües subterrànies a causa de l'aportació de determinats compostos en aquests medis. Com a exemple podem citar antigues extraccions d'àrids reblertes amb residus de diferents tipologies que amb el temps i producte de les oscil·lacions del nivell de les aigües han provocat la contaminació d'aigües subterrànies.

12 Deposició de contaminants atmosfèrics
 

Les emissions no controlades d'una indústria poden suposar l'aportació a l'atmosfera de determinats compostos que posteriorment per deposició poden quedar acumulats en el sòl. Es tracta de contaminacions difoses que sovint abasten àrees extenses i que resulten de complexa resolució.

Data de publicació: 18/11/03 Data d'actualització: 18/11/03
  enrera    amunt
nota legal sobre el web correu
© 1997-2009 Agència de Residus de Catalunya